முன் வெளியீட்டுத் திட்டம்/ படைவீடு

களப்பிரர் காலம் போலவே விடுபட்டுப் போன ஒரு நூற்றாண்டின் கதை, படைவீடு.  தமிழகத்தை ஆண்ட கடைசி தமிழ் அரசர்களில் ஒருவரான சம்புவராயர்கள் ஆட்சியை விவரிக்கும் நாவல். சமயப் போர்களும் மொழிப்போரும் முப்புறமும் சூழ்ந்திருந்த நெருக்கடியான காலகட்டம்.  வரிகள் அற்ற, போர்கள் அற்ற அமைதியான ஆட்சியை நல்கியவர்கள்.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *