வேங்கை நங்கூரத்தின் ஜீன் குறிப்புகள் நாவலை முன்வைத்து… மொழி என்பது வெறுமனே பரிமாற்றக் கருவியாக மட்டும் இருப்பதில்லை. அது அதையும் தாண்டிய ஒரு முக்கிய வினையாக இருக்கிறது. மொழியின் அடிப்படையான வினைகளில் ஒன்று உடலை நிலத்துடன் பிணைப்பதே. அல்லது தனி உயிரியாக உள்ள மனிதனைச் சமூக உயிரியாக மாற்றுவதுதான். – ஜமாலன் (2003:207) Language is not a ‘nomenclature‚ that provides labels for pre – existing categories; it generates its own